Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn của Trung tâm Gia sư Ngọc Minh:

Trung tâm Gia sư Ngọc Minh aspires to be a nurturing learning hub, where students of all ages and backgrounds find optimal support to unleash their full potential. Our goal is to provide top-notch tutoring services, instilling confidence, deep knowledge, and outstanding skills in our learners.

 

Sứ mệnh của Trung tâm Gia sư Ngọc Minh:

Our mission is to propel effective personal development and learning through the provision of premium, customizable, and flexible tutoring services. We are committed to revolutionizing education, creating a dynamic learning environment, and fostering curiosity and creativity. By guiding, imparting knowledge, and facilitating conducive conditions for growth, we aim to empower each student to achieve success not only in academics but also in life.

Chuyên môn của Trung tâm Gia sư Ngọc Minh:

Trung tâm chúng tôi chuyên về đào tạo các chương trình học như IB, IGCSE, AP, SAT và ACT, đảm bảo rằng học viên được trang bị kiến thức sâu rộng và kỹ năng cần thiết để đạt được kết quả xuất sắc trong các kỳ thi quan trọng này.

Thông tin liên hệ:

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 0384818588.